درباره ما

با کادر اجرایی و کارشناسان ما آشنا شوید.

درباره ما

در راستای صیانت از ایمنی و سلامت پرسنل (نیروی کار) که مهمترین کلید پیشبرد هر صنعت می باشند را با دانش و تجربه نیروی جوان ایرانی بر عهده گرفته است و با ارائه راهکارهای تخصصی در رمینه های ایمنی Safety همچون شناسایی ارزیابی مخاطرات شغلی(JSA)، شناسایی ارزیابی ریسک صنایع ، شناسایی مواد شیمیایی(MSDS) ارایه طرح های ایمنی سازه ، انجام و ارائه راهکارهای عملیات های کار در ارتفاع ، تهیه و تامین لورم حفاظت فردی (PPE ) بر اساس ماتریس حفاظت فردی پرسنل و بر اساس دستورالعمل های استانداردهای جهانی(EN) ، طراحی و اجرای HSE PLAN صنایع ، طراحی و تهیه و اجرای خدمات اطفاء و اعلام حریق بر اساس آموزه های استاندارد جهانی NFPA در صنایع و ساختمان های اداری و شهری در واحد ایمنی است.

مهارت ها و قابلیت ها

85% Complete
90% Complete
80% Complete
95% Complete
90% Complete